Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

pracownia rewalidacji indywidualnej

 

Anna Żyśko                                                                                             

 

Zajęcia w pracowni prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej.

Głównym celem zajęć jest:

 • usprawnianie procesów poznawczych - pamięci, uwagi, spostrzegania, kojarzenia, myślenia

 • usprawnianie percepcji wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej i słuchowej

 • podtrzymywanie i rozwijanie sprawności intelektualnych - umiejętności liczenia, czytania i pisania

 • usprawnianie w zakresie komunikacji werbalnej - wzbogacanie słownictwa, ćwiczenia gramatyczne

 • ćwiczenie umiejętności pomiaru czasu i zarządzania własnym czasem - organizowanie i planowanie dnia codziennego, podejmowanie decyzji, motywacja, samoocena, samokontrola, samodyscyplina, wytrwałość, cierpliwość, zdrowy styl życia, mocne i słabe strony, potrzeby własne i innych, bezradność, poczucie wpływu na własne życie.

 • ćwiczenie zachowania się w miejscach użyteczności publicznej - integracja społeczna, komunikacja interpersonalna, bariery komunikacyjne, współpraca w grupie, konstruktywne rozwiązywanie problemów i konfliktów oraz wyrażanie emocji, uczuć oraz własnych opinii, kompromisy, manipulacja, kultura osobista: słowa i zachowania, pełnienie ról społecznych, bezpieczeństwo własne i innych, odpowiedzialność za siebie i innych, otwartość, nieśmiałość, asertywność, tolerancja, porozumienie bez agresji, pewność siebie, zaufanie, strefa komfortu i dyskomfortu, radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie z krytyką, poczucie własnej wartości, poczucie własnego potencjału, współczesne zagrożenia, rozwój psychofizyczny i społeczno - emocjonalny.

 • Elementy treningu budżetowego - zajęcia indywidualne

 • Treningi Umiejętności Społecznych i Interpersonalnych - rozwijanie umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania na co dzień w życiu społecznym - zajęcia grupowe

  Cele treningu:

  - ćwiczenie, utrwalanie i rozwijanie umiejętności społecznych i interpersonalnych;

  - nabywanie wiedzy tematycznej i umiejętności praktycznych;

  - doskonalenie i pielęgnowanie umiejętności aktywnego i efektywnego udziału w dyskusji tematycznej oraz swobodnego wypowiadania się na podany temat na forum grupy;

  - rozwijanie postawy otwartości i współpracy w zespole oraz integrowanie grupy

  - poszerzanie świadomości własnych emocji w różnych sytuacjach społecznych

  - eksperymentowanie z nowymi zachowaniami  w relacjach interpersonalnych

  - zwiększanie poczucia wpływu na własne życie

  - zmiana niekorzystnych postaw i zachowań na zachowania i postawy korzystne i społecznie pożądane.

  Cele i zadania terapii:

  1. Usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej oraz koordynacji wzrokowo - słuchowej i ruchowej - usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych na materiale literowym, wyrazowym i obrazkowym.

  2.  Rozwijanie  procesów  poznawczych  tj.: uwagi,  koncentracji,  pamięci, spostrzegania,  kojarzenia,  myślenia.

  3. Rozwijanie  umiejętności  aktywnego  i efektywnego  udziału  w dyskusji  tematycznej,   swobodnego wypowiadania się na podany temat na forum grupy ,stosowania zasad kultury  słowa i zachowania oraz rozwijanie postawy otwartości i współpracy w zespole.

  4.  Ćwiczenie  i rozwijanie umiejętności społecznych, interpersonalnych i praktycznych - zgodnie z seriami tematycznymi np.: radzenie sobie z porażkami i trudnymi emocjami i sytuacjami, zwiększenie poczucia własnej wartości,  przełamywanie barier, schematów i stereotypów, akceptacja siebie i swojej sytuacji, wyrażanie wdzięczności, tolerancja i empatia wobec innych, wyrabianie określonych nawyków w myśleniu i działaniu, rozwijanie wytrwałości, cierpliwości, obowiązkowości oraz odpowiedzialności za siebie i innych, rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji, kształtowanie i utrzymanie właściwych więzi społecznych,

  5. Podtrzymywanie oraz doskonalenie umiejętności czytania, pisania i liczenia - wypracowywanie nawyków poprawnego pisania i czytania ze zrozumieniem.

  6. Usprawnianie w zakresie komunikacji werbalnej - poprawa umiejętności komunikacyjnych - wzbogacanie słownictwa,  doskonalenie umiejętności aktywnego słuchania,

  7. Rozwijanie samodzielności i sprawczości własnej, empatii, asertywności  i pewności siebie.

  8. Wspomaganie rozwoju społecznego z wykorzystaniem tekstów literackich

  9. Edukowanie w sferze  emocjonalnej - eliminowanie napięć emocjonalnych, werbalizacja uczuć oraz ich efektywna i adekwatna do sytuacji ekspresja,  konstruktywne wyrażanie emocji i uczuć trudnych oraz rozwiązywanie konfliktów

  10. Uświadamianie sobie mocnych stron i wdrażanie do wykorzystywania ich w codziennych sytuacjach życiowych przez Uczestników

  11. Motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności.

  12. Kształtowanie umiejętności planowania i gospodarowania własnym czasem.

  13. Poprawa funkcjonowania Uczestników w ich naturalnym środowisku, w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym oraz zmniejszenie poczucia izolacji społecznej integracja społeczna.

  Zajęcia pedagogiczne - terapeutyczne i rewalidacyjne dotyczą także umiejętności praktycznych potrzebnych w codziennym życiu (np. rozpoznawanie i nazywanie dni tygodnia, miesięcy, pór roku, prawa i lewa strona, odczytywanie godzin na zegarze, liczenie), praca nad kulturą języka, stwarzanie warunków do rozwoju kulturalnego i osobowościowego, treningi poprawy funkcjonowania w grupie i najbliższym otoczeniu. Działania te są pomocne w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, prowadzą do kompensacji braków, odreagowaniu konfliktów oraz korygują niewłaściwe nawyki i niwelują zachowania bierne i brak inicjatywy. Ułatwiają także radzenie sobie z problemami życia codziennego.   

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny