Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Samorząd Uczestników ŚDS w Lubartowie

W skład Samorządu Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubartowie na 2024 rok wchodzą:

 

Przewodniczący - Jacek Dadej

Z - ca Przewodniczącego - Dariusz Stanisławski

Skarbnik - Tomasz Waśkowicz

Sekretarz - Piotr Kałdunek

Członkowie S.U. - Emilia Białek, Natalia Najda

 

Opiekun Samorządu Uczestników - pedagog, terapeuta Anna Żyśko

 

Jednym z podstawowych praw Uczestników jest prawo do tworzenia organizacji własnego Samorządu.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubartowie w ramach rozwijania umiejętności społecznych i interpersonalnych działa Samorząd Uczestników, którego funkcjonowanie jest uregulowane Regulaminem Samorządu Uczestników.

Samorząd jest powoływany na początku każdego roku kalendarzowego poprzez wybory Uczestników na spotkaniu społeczności. Podczas tego spotkania zorganizowanego według określonej procedury w placówce (tajne głosowanie), każdy z uczestników ma możliwość kandydowania do pracy w samorządzie i oddania swojego głosu na osobę, którą chce poprzeć w wyborach.

W skład Samorządu wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik, sekretarz oraz dwóch członków. Reprezentują oni Uczestników z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. Samorząd jest zobowiązany do reprezentowania interesów Uczestników.

Nad pracą, działalnością i prawidłową realizacją zadań Samorządu Uczestników czuwa Opiekun Samorządu.

Spotkania Samorządu odbywają się średnio raz w miesiącu oraz doraźnie - w związku ze sprawami bieżącymi w celu ustalenia ważnych planów i poruszenia aktualnych problemów dotyczących funkcjonowania społeczności.

Zadaniem Samorządu jest inicjowanie i włączanie się w organizację spotkań integracyjnych i okolicznościowych o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym, współpraca z Zespołem Wspierająco -Aktywizującym w zakresie podejmowania wspólnych decyzji dotyczących spraw społeczności., motywowanie pozostałych Uczestników do czynnego zaangażowania w realizację podejmowanych działań oraz w funkcjonowanie ŚDS. Do zadań Samorządu należy także zwracanie uwagi na kulturę osobistą: słowa i zachowania we wzajemnych relacjach wszystkich Uczestników oraz dbanie o wspólne mienie w ŚDS.

Do podstawowych obowiązków Samorządu  Uczestników należy m.in.  przestrzeganie i propagowanie ustalonych zasad współżycia społecznego dotyczących kultury osobistej słowa i zachowania, oferowanie pomocy i wsparcia innym uczestnikom w miarę swoich możliwości, stwarzanie miłej i pozytywnej atmosfery, poszanowanie dóbr społecznych i osobistych oraz zachęcanie uczestników do wszelkich form aktywności np. poprzez udział w zajęciach terapeutycznych, dyżurach, itp. 

Każde spotkanie społeczności z udziałem Samorządu Uczestników jest udokumentowane protokołem sporządzanym przez sekretarza Samorządu - z pomocą Opiekuna Samorządu, podpisanym przez osoby sporządzające protokół i terapeutów prowadzących spotkanie.

Z obserwacji i indywidualnych rozmów z Uczestnikami wynika, że w Środowiskowym Domu Samopomocy jest przestrzegany Regulamin Uczestników - są egzekwowane prawa i obowiązki Uczestników, a terapeuci, opiekunowie i pracownicy ośrodka odnoszą się do Uczestników w sposób podmiotowy i z poszanowaniem godności osobistej.

 

 

Samorząd Uczestników ŚDS Lubartów

Utworzono dnia 12.03.2015, 15:32

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny