Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://sdslubartow.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • pliki PDF, DOC itp. - staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
  • strona  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
  • nieopisane zdjęcia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, mogą nie posiadać tekstów zastępczych
  • umieszczone w serwisie filmy nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych

Jednocześnie dokładamy starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Anna Żyśko - e-mail:  anna.zysko@sdslubartow.pl 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 854 25 83.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pomieszczenia ŚDS w Lubartowie mieszczą się w budynku dwukondygnacyjnym wyposażonym w windę. Prowadzi do niego wejście główne z ul. Lubelskiej. Budynek posiada drugie wejście, od strony ogrodu, tzw. wyjście ewakuacyjne.

Opis dostępności wejść do budynku

Do budynku, w którym mieści się ŚDS można dostać się wejściem głównym od ul. Lubelskiej. Dojazd i dostęp do budynku - droga utwardzona. Drzwi nie są automatycznie otwierane, częściowo przeszklone. Po lewej stronie schodów do budynku umiejscowiony jest podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Podjazd wyposażony w niskie nachylenie, na który można wjechać z pozycji chodnika. Po przekroczeniu wejścia głównego wchodzi się do obszernego korytarza.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek posiada szerokie korytarze, które pozwalają na manewrowanie wózkiem inwalidzkim. Dwie łazienki (na parterze i na I piętrze) są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Punkt informacyjny znajduje się w części administracyjnej, tj. gabinecie Dyrektora ŚDS oraz gabinecie Kierownika Działu Wspierająco – Aktywizującego i Pracownika socjalnego.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Budynek posiada parking wewnętrzny jednak nie ma oznakowanego miejsca parkingowego przeznaczonego do parkowania osób niepełnosprawnych. Dla uczestników zajęć są świadczone usługi transportowe samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Podjazd do budynku umożliwia wjazd do pomieszczeń ŚDS dla osób z wózkiem inwalidzkim.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu: do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

W ŚDS w Lubartowie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Jedna osoba posiada udokumentowany kurs języka migowego. Można umówić się telefonicznie z pracownikiem socjalnym na obsługę osoby głuchoniemej.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny